Tvisteløsning og prosedyre

Når det oppstår en tvistesituasjon er det viktig å opptre på en mest mulig rasjonell måte. I mange tilfeller kan en ved forhandlinger komme fram til et godt resultat. Dersom forhandlinger ikke fører fram kan det være nødvendig å prosedere saken for domstolene.

Våre kjerneområder:
  • Utenrettslig mekling
  • Mekling ved advokat
  • Rettsmekling
  • Prosedyre i vanlig rettergang
  • Prosedyre i voldgiftssaker
  • «Tilbake