Odelsrett

Odelsretten er et særegent norsk system for generasjonsskifte i landbruket. Odelsrettens formål er blant annet å sikre at en landbrukseiendom bevares i familiens eie. Dette sikrer kontinuitet og stabilitet innen landbruket. Odelsretten er grunnlovfestet.

Våre kjerneområder:
  • Odelsløsing
  • Bo- og driveplikt
  • Konsesjonsplikt
  • Odelsplanlegging
  • Jordskifte
  • Preskripsjon
  • Opphevelse
  • «Tilbake